b2b@led-europe.pl  +48 570 572 570
  Rejestracja     Logowanie

Reklamacje

Regulamin reklamacji

§1

 

    Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji Dystrybutorowi według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.

Dystrybutor – jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji oraz poinformowania Reklamującego o sposobie jej rozpatrzenia.

    Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu, wynikłą z użytkowania  produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.

    Dystrybutor nie odpowiada za straty lub utracone korzyści wynikające z użycia, lub też niemożliwości użycia produktu.

    

§2

 

Zasady zgłaszania reklamacji

 

    Termin składania reklamacji – reklamacja może być wniesiona w ciągu 24 do 60 miesięcy od dnia sprzedaży reklamowanego produktu. W zależności od długości gwarancji udzielanej na konkretny produkt. Za dzień sprzedaży uznaje się dzień wystawienia faktury lub paragonu przez Dystrybutora. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane.

    Reklamujący jest zobowiązany złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu i/lub usługi.

    Miejsce składania reklamacji – reklamacja powinna być zgłoszona w siedzibie Dystrybutora lub przesłana na adres: ul. Starorudzka 12E mag. PM11 Łódź, 93-418 Łódź

    W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu produktów Dystrybutora przez autoryzowanego Partnera Dystrybutora reklamację należy złożyć w miejscu, w którym dokonano zakupu. Partner, który jest w tym przypadku Reklamującym, jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć reklamowany produkt do Dystrybutora.

    Reklamujący dostarcza reklamowany produkt do siedziby Dystrybutora na własny koszt.

    Treść zgłoszenia reklamacyjnego – reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na formularzu na adres poczty elektronicznej reklamacje@led-europe.pl, osobiście w siedzibie Dystrybutora lub w siedzibach Autoryzowanych Partnerów. Warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie Dystrybutora.

    Do składanej reklamacji w należy dołączyć kopię dokumentu zakupu potwierdzającego zasadność reklamacji. W przypadku gdy Reklamującym jest Przedstawiciel lub Autoryzowany Partner Dystrybutora, jest on zobowiązany poza fakturą potwierdzającą, że zakupił reklamowany produkt u Dystrybutora, dołączyć również dokument (faktura, paragon) potwierdzający sprzedaż danego produktu Klientowi reklamującemu produkt.

    W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji Reklamujący ma prawo dostarczyć je w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Producenta, nie dostarczenie tych dokumentów powoduje, że reklamacja zostanie uznana za niezasadną.

    Termin przyjęcia reklamacji – za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacji i dokumentami potwierdzającymi zasadność reklamacji dotarł do siedziby Dystrybutora.

    Niepoprawne wypełnienie formularza reklamacji spowoduje odesłanie go Klientowi do uzupełnienia, co skutkować będzie wydłużeniem czasu niezbędnego na rozpatrzenie reklamacji.

 

§3

 

Rozpatrzenie reklamacji przez Dystrybutora

 

    Dystrybutor zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji.

    Dystrybutor może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji.

    Dystrybutor udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji w formie pisemnej na formularzu reklamacji.

    W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych jest niemożliwe Dystrybutor informuje Reklamującego w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji o niemożności odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji.

    Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Dystrybutora.

    W przypadku uznania lub częściowego uznania zasadności reklamacji Dystrybutor zobowiązany jest do naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku braku możliwości wymiany produktu przez Dystrybutora jest on zobowiązany do wypłaty należnej kwoty Reklamującemu lub zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań Reklamującego. W przypadku, gdy reklamacja była złożona u Partnera Dystrybutora, Producent jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt do Partnera.

    W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji przez Dystrybutora Reklamujący może w ciągu 30 dni od terminu odpowiedzi na reklamację odebrać reklamowany produkt z siedziby Dystrybutora. Dystrybutor w okresie 30 dni od terminu odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest na życzenie Reklamującego wysłać mu reklamowany produkt na koszt Reklamującego. W przypadku nieodebrania reklamowanego produktu w wyznaczonym terminie Dystrybutor złomuje reklamowany produkt.

 

 

 

§4

 

Odwołanie się od decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji

 

    Reklamującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Dystrybutora w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. Po upływie tego terminu odwołanie zostaje odrzucone.

    Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Dystrybutora.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Miejscowość ..................................

Data .....................................

Model lub opis reklamowanego towaru

................................................................................................

Numer paragonu / faktury

.....................................................................................................................

Dane reklamującego : Imię Nazwisko / Nazwa Firmy

.....................................................................................................................

Adres

.....................................................................................................................

Telefon kontaktowy

.....................................................................................................................

Adres e-mail

.....................................................................................................................

Zgłoszenie reklamacyjne : 

Opis usterki

.....................................................................................................................

 

Podpis reklamującego ................................................